BAHASA MALAYSIA

TINGKATAN ENAM

MORFOLOGI

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji truktur, bentuk dan penggolongan kata

1. Struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang ( tulisan )
2. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan
3. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/ atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama

Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Sesuatu perkataan itu dibentuk daripada satu morfem atau lebih