BAHASA MALAYSIA

TINGKATAN ENAM

RUMUSAN

Rumusan adalah kemahiran mengolah semula kandungan teks dengan gaya sendiri tanpa mengubah maksud asal. Teks yang dihasilkan hendaklah lebih ringkas dan memperlihatkan kohesi dan koheren dengan bahasa yang tepat dan kemas

Kemahiran yang diberi tumpuan:
i. mengenal pasti isi utama, isi sokongan, dan kesimpulan
ii. menyusun dan mengolah semula idea dan fakta
iii. menyampaikan idea dan fakta dengan tepat dan ringkas
iv. menggunakan bahasa yang segar, persis, dan rap

Penilaian rumusan berdasarkan
i. Ketetapan isi
ii. kelancaran idea
iii. penggunaan bahasa yang baik dan betul
iv. pemerengganan