BAHASA MALAYSIA

TINGKATAN ENAM

FONOLOGI

Satu kajian melibatkan bunyi-bunyi bahasa.

Bunyi-bunyi bahasa ialah vokal, konsonan dan diftong.